Regulamin konkursu – „Książka co miesiąc”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem Konkursu – Książka co miesiąc  (dalej zwanego: „Konkursem”) jest  portal BalkonoweGotowanie.pl).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej BalkonoweGotowanie.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody:
w każdym miesiącu począwszy od marca do listopada 2017 roku atrakcyjna książka związana z tematyką kuchni i gotowania

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej BalkonoweGotowanie.pl
2.2. Konkurs trwa od 01 marca do 30 listopada 2017 r.
2.3. Wyniki konkursu będą ogłaszane najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu przesłanych przepisów uczestników po wcześniejszej weryfikacji.
3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.
3.3. Zwycięzcą  Konkursu w każdym miesiącu zostanie osoba, której przepis zdobędzie największą liczbę polubień na stronach organizatora
http://balkonowegotowanie.pl
https://www.facebook.com/balkonowegotowanie/
3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość przepisów, ale wygrać tylko 1 nagrodę.
3.5. Warunkiem otrzymania nagrody jest zdobycie min 50 „polubień”
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
 3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej „redakcja” najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.5. Nagrody zostaną rozesłane po terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy:  balkonowegotowanie@gmail.com  w treści podając nazwę Konkurs – książka co miesiąc z BalkonoweGotowanie.pl
5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.